Integritetspolicy Klara Blank AB

Din integritet är viktig för Klara Blank och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Klara Blank och ibland även av Klara Blanks samarbetspartners för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Klara Blank.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Klara Blank AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket (RUT).

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Klara Blank AB är personuppgiftsansvarig. Ifall något annat företag som Klara Blank samarbetar med är personuppgiftsansvarig framgår det där du fyller i dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Klara Blank kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Klara Blank AB
Ref: Personuppgifter
Gamla Almedalsvägen 10
412 63 Göteborg

Registrering av IP-adresser

Vid besök på klarablank.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Principer om personuppgiftshantering för Klara Blanks webbplats

Allmänt

Klara Blank samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Klara Blanks webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Klara Blanks kundportalsbesökare. Klara Blank kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Klara Blanks webbplats.

Dessa uppgifter samlas in

Klara Blank AB samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Klara Blanks webbplats:

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.)
  • Operativsystem (Windows etc.)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål

Klara Blank AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Klara Blank använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Klara Blank använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.

Handläggare av uppgifterna

Klara Blank AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Klara Blank kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Klara Blank amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Klara Blank kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Klara Blank tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Klara Blank definierat.

Klara Blank kan använda uppgifter som kunder uppgett i kommunikation för privatkunder för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Klara Blank AB inklusive via klarablank.se samtycker du till att Klara Blank använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Klara Blank tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Klara Blank kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket kontakta Klara Blank AB skriftligen på

Klara Blank AB
Ref: Personuppgifter
Gamla Almedalsvägen 10
412 63 Göteborg

Direktreklam

Vill du inte ha direktreklam från Klara Blank? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@klarablank.se.

Ändringar av Integritetspolicyn

Klara Blank AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.klarablank.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Göteborg den 30 april 2018